Tuesday, April 19, 2011

?!? ನಾನಾರು ?!?

*****************************
ದಯವಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಯ್ಯಬೇಡಿ
*****************************
ನೀ ನನ್ನ
ಆರರಲ್ಲಿ ಮೂರು ...
ಹಾಗೂ
ಮೂರರಲ್ಲಿ ಆರು ..
ಮೂರಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ...

ನಾ ಆರರಲ್ಲಿ ಮೂರೋ
ಮೂರರಲ್ಲಿ ಆರೋ ...
ಆರು ಮೂರಾದರೂ
ಮೂರು ಆರಾದರೂ
ಆ ಆರುಮೂರರಲ್ಲಿ
ನಿನಗೆ ನಾನಾರು?

ಅರ್ಥ : ಆರರಲ್ಲಿ ಮೂರು --ನೀ ನನ್ನ ಜೀವದ ಅರ್ಧ
ಮೂರರಲ್ಲಿ ಆರು --ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ಪ್ರತೀ ಭಾಗ
ಮೂರಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು --ನೀ ನನ್ನ 3*5=15 ಪಂಚಪ್ರಾಣ
ಈಗ ನೀ ಹೇಳು ನಿನಗೆ ನಾನಾರು?

No comments: